Umsókn um eingreiðslur

Ef ákveðið er í fjárlögum að veita styrki til stofnunar nýrra hitaveitna eða til stækkunar eldri veitna skal þeim fjármunum varið til eftirfarandi þátta:

 

 1. Til nýrra hitaveitna sem hófu rekstur árið 1998 eða síðar.
 2. Til hitaveitna sem hafa aukið við dreifikerfi sitt á árinu 1998 eða síðar til að geta tengt íbúðarhúsnæði sem notið hefur niðurgreiðslna á rafhitun.
 3. Til starfandi hitaveitna sem hafa einkaleyfi til dreifingar á heitu vatni og stækka veitusvæði sitt með yfirtöku á hitaveitum sem ekki hafa slíkt einkaleyfi, dreifa heitu vatni um dreifikerfi sitt til a.m.k. 5 aðgreindra húsveitna og standa frammi fyrir kostnaðarsömum aðgerðum vegna endurnýjunar dreifikerfis.
 4. Til íbúðareigenda sem vilja taka upp umhverfisvæna orkuöflun og/eða ráðast í aðgerðir sem leiða til bættrar orkunýtingar við húshitun. Sækja má um eingreiðslu vegna aðgerða sem leiða til betri orkunýtingar við húshitun með eftirtöldum leiðum:
  • Fylla út umsókn á netinu og senda rafrænt til Orkustofnunar.
  • Fylla út eyðublað á pappírsformi og senda í pósti til Akureyrarseturs Orkustofnunar, Rangárvöllum 603 Akureyri. Orkustofnun sendir eyðublaðið til þeirra sem þess óska.

Eingreiðslur til hverrar hitaveitu/notanda getur numið allt að 12 ára áætluðum niðurgreiðslum á rafmagni eða olíu til húshitunar miðað við meðal­notkun til húshitunar næstu fimm ár á undan.

Með breytingum á lögum um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar var opnað á möguleika ríkisins til að taka þátt í stofnkostnaði við umhverfisvæna orkuöflun sem dregur úr rafhitun eða olíukyndingu. Þannig greiðir ríkið fyrir sinn hluta af framreiknuðum sparnaði sem af framkvæmdinni hlýst. Hægt er að minnka rafhitun með ýmsu móti m.a. með varmadælum, viðarkyndingu o.s.frv. Með reiknivél Orkuseturs má meta fýsileika framkvæmda sem leiða til raforkusparnaðar við húshitun. Árleg orkunotkun til hitunar er slegin inn og hlutfallsleg áhrif framkvæmdar á orkunotkun áætluð. Orkudreifingar- og orkusöluaðili er valinn og niðurstaðan gefur árlegan sparnað.

 

 

Þrátt fyrir að almenna reglan um eingreiðslur miðist við 12 ár getur styrkur til hitaveitna numið allt að 16 ára áætluðum niðurgreiðslur ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

 

 1. Viðkomandi hitaveita er í meirihlutaeigu ríkis, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem eru alfarið í eigu þessara aðila.
 2. Viðkomandi hitaveita hefur ábyrgð hlutaðeigandi sveitarfélags og skal sýna fram á getu til að standa undir skuldbindingum sínum með rekstraráætlun til 16 ára.
 3. Viðkomandi hitaveita hefur fengið einkaleyfi til þess að starfrækja hitaveitu samkvæmt orkulögum, nr. 58/1967, og uppfyllir því skilyrði 2. mgr. 32. gr. þeirra laga um að uppdrættir og áætlanir séu tæknilega réttar, hitaveitan verði þjóðhagslega hagkvæmt fyrirtæki, fullnægi hitaþörf svæðisins og að tryggður sé eðlilegur og truflanalaus rekstur, eftir því sem aðstæður leyfa.
 4. Tryggt er að styrkurinn sé einungis til þess fallinn að eigandi (eigendur) hitaveitunnar fái lágmarksarð af fjárfestingunni.