Jafnréttisáætlun Orkustofnunar

Jafnréttisáætlun Orkustofnunar

Gildistími: 29. mars 2023 til 29. mars 2026

Jafnréttisáætlun Orkustofnunar byggir á lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Markmið

Að allt starfsfólk hafi sömu tækifæri og sambærileg réttindi, óháð kynferði, þjóðerni, stöðu og högum. Þannig verði allir metnir á grundvelli einstaklingsbundinna eiginleika. Þetta skal gilda um rétt til starfa, aðstöðu, endurmenntun og kjör fyrir sambærileg störf. Svo og að enginn verði fyrir misrétti af neinu tagi.

Orkustofnun stefnir að þessu markmiði með eftirfarandi aðgerðum:

  • Með því að gæta jafnréttis við ákvarðanatökur sem snúa að starfsfólki.
  • Að öllum kynjum sé gert kleift að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Þetta skal gert með sveigjanlegum vinnutíma og með því að kynna starfsmönnum reglur um fæðingarorlof og tryggja að þeir geti samræmt vinnuna og sínar þarfir.
  • Með skipulagningu atburða sem starfsmenn geti sótt er unnið að því að auka samstöðu á meðal starfsmanna, og að þess sé gætt að þeir höfði til allra kynja og allra aldurshópa.
  • Með því að gæta þess að starfsfólk lendi ekki utan hópsins og að tryggja að enginn verði fyrir einelti af hópnum.
  • Að brýna fyrir starfsfólki að hvorki einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni né kynferðisleg áreitni verði liðin og að starfsfólk verði upplýst um það hvernig það eigi að bregðast við verði það fyrir slíku. Sjá einnig viðbragðsáætlun í samskiptastefnu Orkustofnunar.

Með því að auglýsingar séu hlutlausar varðandi kyn nema þegar ætlunin er að jafna kynjaskiptingu og er það þá tekið fram í auglýsingu.

Ráðningar

Orkustofnun mun, við auglýsingar á lausum störfum á stofnuninni, hér eftir sem hingað til, vekja athygli á því markmiði stofnunarinnar að jafna hlut kynjanna.

Markmið Ábyrgð/starfsmenn Aðgerð, tími Kynning, eftirfylgni
Að jafna hlut kynjanna í störfum á stofnuninni. Orkumálastjóri/ starfsmannastjóri, jafnréttisfulltrúi.

Í öllum auglýsingum skulu störf ókyngreind.

Í mars árlega aflar jafnréttisfulltrúi upplýsinga um kynjahlutfall í störfum á stofnuninni. Jafnréttisfulltrúa skal einnig veittur aðgangur að yfirliti yfir auglýst störf, kyn umsækjenda og niðurstöður ráðninga.

Árlega kynnir jafnréttisfulltrúi kynjahlutfall starfsmanna stofnunarinnar og tekur við ábendingum frá starfsfólki um mögulegar aðgerðir til úrbóta og vinnur aðgerðaáætlun ef þörf er á.

Jafnréttisfulltrúi kynnir orkumálastjóra mögulegar úrbætur.

Kjaramál

Orkustofnun mun sjá til þess að laun og önnur starfskjör eða hlunnindi séu jöfn fyrir sömu eða sambærileg störf. Með jöfnum launum er átt við að laun skuli ákveðin á sama hátt fyrir öll kyn og að þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun feli ekki í sér kynjamismunun.

Markmið Ábyrgð/starfsmenn Aðgerð, tími Kynning, eftirfylgni
Öll kyn njóti sömu kjara fyrir sambærileg og jafn verðmæt störf. Orkumálastjóri/ starfsmannastjóri, jafnréttisfulltrúi.

Að gera launagreiningu árlega í nóvember til að athuga hvort kynbundinn launamunur sé til staðar. Kynna skal niðurstöður fyrir lok desember árlega fyrir starfsfólki.

Innleiða jafnlaunastjórnunarkerfi og hljóta jafnlaunavottun hjá faggildum úttektaraðilila.

Árlega kynnir jafnréttisfulltrúi niðurstöður um launajafnrétti og tekur við ábendingum frá starfsfólki um mögulegar aðgerðir til úrbóta og vinnur úrbótatillögur.

Jafnréttisfulltrúi kynnir mögulegar úrbætur fyrir orkumálastjóra.

Endurmenntun

Það er markmið Orkustofnunar að hafa ávallt í sínu starfsliði hæfasta starfsfólkið á hverju sviði. Til að svo megi verða hvetur stofnunin starfsfólk til að afla sér endur- og símenntunar. Orkustofnun hvetur öll kyn til að auka á þekkingu sína með þessum hætti. Þá leitast Orkustofnun við að láta starfsmenn vita af slíkum möguleikum, og jafnvel bjóða uppá ýmislega almenna fræðslu sem öllum gagnast t.d. um vellíðan á vinnustað, almenna fræðslu um starfsmannaréttindi o.fl.

Fjölskyldustefna

Orkustofnun hefur lagt mikla áherslu á að tryggja möguleika starfsfólks til að samræma starfskyldur þannig að þær samrýmist sem best þörfum fjölskyldunnar. Starfsmenn hafa sveigjanlegan vinnutíma, möguleiki er á því að vinna hlutastörf og stofnunin er opin fyrir fleiri möguleikum eftir því sem eðli starfs og aðstæður leyfa. Konum og körlum skal gert kleift að minnka við sig tímabundið til að sinna fjölskylduábyrgð t.d. vegna veikinda barna eða annarra fjölskyldumeðlima.

Gengið er út frá því að foreldrar ungbarna taki það fæðingarorlof sem þeir eiga rétt á og eru feður sérstaklega hvattir til að nýta sér sinn rétt til fæðingarorlofs. Öll kyn eru kvött til að vera heima hjá veikum börnum til jafns við konur í samræmi við þá stefnu að allir starfsmenn njóti sömu réttinda óháð kyni.

Svo starfsmenn geti notið réttar sem að framan greinir skal m.a. auðveldað starfsfólki að koma aftur til starfa eftir fæðingar- eða foreldraorlof og eftir leyfi frá vinnu vegna óviðráðanlegra og nauðsynlegra fjölskylduaðstæðna.

Þá skulu starfsmenn minntir á að hvort foreldri um sig á rétt á launalausu foreldraorlofi þar til barnið nær 8 ára aldri skv. samkomulagi við vinnuveitanda.

Markmið Ábyrgð/starfsmenn Aðgerð, tími Kynning, eftirfylgni
Að öll kyn geti samræmt starfsskyldur og fjölskyldulíf. Orkumálastjóri/ starfsmannastjóri, jafnréttisfulltrúi. Starfsmannastjóri kynnir rétt starfsfólks til sveigjanlegs vinnutíma, fæðingar- og foreldraorlofs. Starfsmannastjóri fylgist með hvort fjölskyldufólk er að nýta rétt sinn með eðlilegum hætti.

Vellíðan í starfi

Allir starfsmenn eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu og kynbundið ofbeldi, kynbundin eða kynferðisleg áreitni, einelti eða annað ofbeldi verður ekki liðið. Starfmaður sem verður fyrir einhvers konar misferli getur leitað til starfsmannastjóra sem leiðbeinir honum í slíkum málum og veitir nauðsynlega aðstoð. Einnig skal starfsmannastjóri fylgjast með og hlutast til um ef vísbendingar eru til misferlis. Þá eru aðrir starfsmenn hvattir til að láta vita af því ef þeir verða vitni af eða heyra af misferli gagnvart öðrum starfsmanni. Starfsmannastjóri skal taka við þeim upplýsingum sem honum berast með opnum hug.

Markmið Ábyrgð/starfsmenn Aðgerð, tími Kynning, eftirfylgni
Fylgst er með því hvort kynbundið ofbeldi, kynbundin eða kynferðisleg áreitni, einelti, annað ofbeldi eða mismunun af nokkru tagi eigi sér stað meðal starfsfólks Orkumálastjóri/ starfsmannastjóri, jafnréttisfulltrúi.

Brugðist við ábendingum hið fyrsta eftir því sem efni standa til.

Sinna forvörnum árlega í mars með því að kynna fyrir starfsfólki hvernig á að bregðast við ef grunur leikur á kynbundnu ofbeldi, kynbundinni eða kynferðislegri áreitni, einelti, öðru ofbeldi eða mismunun af nokkru tagi. Kynningin skal stuðla að góðum starfsanda.

Starfsmenn hafa samráð við orkumálastjóra um mögulegar almennar aðgerðir til úrbóta.

Kynning

Jafnréttisáætlun skal kynnt fyrir starfsfólki stofnunarinnar. Nýjum starfsmönnum skal gerð grein fyrir efni áætlunarinnar. Jafnréttisáætlun skal vera á vef Orkustofnunar.

Endurskoðun

Fara skal yfir stöðu jafnréttismála hjá Orkustofnun og jafnréttisáætlun endurskoðuð þriðja hvert ár.

Markmið Ábyrgð/starfsmenn Aðgerð, tími Kynning, eftirfylgni
Regluleg endurskoðun jafnréttisáætlunar Orkumálastjóri, starfsmannastjóri og jafnréttisfulltrúi. Lokið fyrir lok október 2023 Rekstrar- og starfsmannastjóri fylgist með hvenær þörf er á endurskoðun.

Ábyrgð

Ábyrgð á jafnréttismálum stofnunarinnar og framgangi þeirra er í höndum orkumálastjóra í samráði við starfsmannastjóra og jafnréttisfulltrúa stofnunarinnar.

Gefin út 29. mars 2023