Fréttir


Skýrsla Orkustofnunar um starfsemi raforkueftirlitsins 2018

14.10.2019

Orkustofnun hefur gefið út skýrslu um starfsemi raforkueftirlits fyrir rekstrarárið 2018. Eftirlit Orkustofnunar með aðilum á raforkumarkaði byggir á ákvæðum raforkulaga nr. 65/2003. Ákvæði raforkulaga byggja á tilskipunum á sviði raforkumála sem innleiddar hafa verið í íslenska löggjöf á grundvelli aðildar Íslands að EES samningnum. Í annarri raforkutilskipuninni (tilskipun 2003/54/EB), sem innleidd hefur verið í íslensk lög með raforkulögum, er kveðið sérstaklega á um skyldu eftirlitsaðila til skýrslugjafar en í 23. gr. tilskipunarinnar kemur fram að eftirlitsaðilar eigi að gera grein fyrir því í árlegri skýrslu hvernig eftirliti samkvæmt ákvæðinu hefur verið framfylgt.


Markmið með starfsemi raforkueftirlits Orkustofnunar er að skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með raforku að teknu tilliti til takmarkana sem nauðsynlegar reynast vegna öryggis raforkuafhendingar og annarra almannahagsmuna. Enn fremur á raforkueftirlitið að stuðla að skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu raforku, tryggja öryggi raforkukerfisins og hagsmuni neytenda. Síðast en ekki síst á svo eftirlit Orkustofnunar að stuðla að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og taka á tillit til umhverfissjónarmiða þegar Orkustofnun fjallar um starfsemi eftirlitsskyldra aðila.

Verkefni raforkueftirlits eru afar fjölbreytileg og ekki öll fyrirsjáanleg. Stærstu málaflokkarnir varða almenn raforkueftirlitsmál, greiningu og úttektir, lögfræðileg mál vegna stjórnsýslukæra og kvartana ásamt vinnu vegna tekjumarka. Þá er eitt af hlutverkum Orkustofnunar að samþykkja eða hafna kerfisáætlun Landsnets en með þessu hlutverki er verið að innleiða nýtt verklag sem á að taka við af eldra verklagi Orkustofnunar við að veita leyfi fyrir nýjum flutningsvirkjum.

Tekjumörk sérleyfisfyrirtækjanna námu u.þ.b. 35,5 milljörðum króna árið 2018, annars vegar um 22,3 milljarðar til dreifiveitna og hins vegar um 13,3 milljarðar til flutningsfyrirtækis. Til að tryggja að markmiðum raforkulaga sé náð, þarf einnig að sinna eftirliti með öðrum þáttum í starfsemi
flutningsfyrirtækisins, Landsnets, og dreifiveitnanna.

Margvíslegar aðrar upplýsingar má finna i skýrslu um starfsemi raforkueftirlitsins 2018 s.s. atriði er varðar eftirlit með raforkugæðum og afhendingaröryggi. Skýrsluna má finna hér .