Fréttir


Orkustofnun veitir Björgun og Íslenska kalkþörungafélaginu leyfi til leitar og rannsókna á kalkþörungaseti á hafsbotni í Miðfirði, Hrútafirði og Steingrímsfirði í Húnaflóa fyrir tímabilið 2009-2011

25.8.2009

Orkustofnun veitti Björgun ehf. og Íslenska kalkþörungafélaginu ehf. leyfi til leitar og rannsókna á kalkþörungaseti á hafsbotni í Miðfirði, Hrútafirði og Steingrímsfirði í Húnaflóa þann 17. ágúst 2009.

Leitar- og rannsóknasvæðin fimm eru í vestanverðum Miðfirði, austan- og vestanverðum Hrútafirði, sunnanverðum Steingrímsfirði og út af Drangsnesi og umhverfis Grímsey við norðaustanverðan Steingrímsfjörð. Í leyfinu er einnig almennt ákvæði um að forðast skuli að fara nær ósum lax- og silungsveiðiáa en 2 km.

Í leyfinu felst heimild til að kortleggja jarðmyndanir í Steingrímsfirði vegna leitar að kalkþörungaseti. Einnig felst í leyfinu heimild til að taka kjarna úr kalkþörungaseti í Miðfirði, Hrútafirði og Steingrímsfirði og skal fjölda þeirra haldið í lágmarki. Gefi niðurstöður kjarnarannsókna óyggjandi til kynna að kalkþörungar séu til staðar á fyrirhuguðum prufudælingarstöðum og líkur færðar fyrir því að þeir séu þar í vinnanlegu magni, og að fenginni staðfestingu Orkustofnunar á dælingaráætlun, felst í leyfinu heimild til að framkvæma prufudælingar á kalkþörungaseti á leitar- og rannsóknasvæðunum, að undanskildu syðra svæðinu í Steingrímsfirði, að hámarki á fjórum stöðum. Stærð sýnis á hverjum stað skal að hámarki vera 100 rúmmetrar. Einungis skal þá vera veitt heimild fyrir holudælingu til að raska sem minnstu flatarmáli hafsbotnsins og skal fjölda dælingastaða haldið í lágmarki. Prufudælingar skulu fara fram utan tímabilsins frá og með 15. apríl til og með 15. september árin sem leyfið er í gildi.

Leyfið er ekki sérleyfi og takmarkar ekki rétt Orkustofnunar til að veita öðrum leyfi til leitar eða efnistöku á sama svæði á gildistíma leyfisins eða síðar. Leyfið felur ekki í sér fyrirheit fyrir Björgun ehf. og Íslenska kalkþörungafélagið ehf. um forgang að nýtingarleyfi á sama svæði. Leyfið er veitt til tveggja ára, eða til 15. ágúst 2011.

Við undirbúning að útgáfu leyfisins bárust umsagnir frá Umhverfisstofnun, sem lögbundins umsagnaraðila, auk lax- og silungsveiðisviðs Fiskistofu, Fornleifaverndar ríkisins, Hafrannsóknastofnunarinnar, Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra, Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða, Húnaþings vestra, Kaldrananeshrepps, Landssambands íslenskra útvegsmanna, Landssambands smábátaeigenda, Landssambands veiðifélaga, Siglingastofnunar Íslands og Strandabyggðar.

Orkustofnun hefur eftirlit með framkvæmd leyfisins. Að loknum endurvarpsmælingum í Steingrímsfirði og áður en kjarnaboranir hefjast þar skulu Björgun ehf. og Íslenska kalkþörungafélagið ehf. skila inn til Orkustofnunar frumniðurstöðum endurvarpsmælinga og leita staðfestingar stofnunarinnar á áætlun um kjarnaboranir í Steingrímsfirði, þar sem fram koma upplýsingar um fjölda borana og staðsetningar þeirra. Áður en kjarnaboranir hefjast á rannsóknasvæðum í Miðfirði og Hrútafirði, skulu Björgun ehf. og Íslenska kalkþörungafélagið ehf. leita staðfestingar Orkustofnunar á áætlun um kjarnaboranir á þeim svæðum, þar sem fram koma upplýsingar um fjölda borana og staðsetningar þeirra. Áður en prufudælingar hefjast skal skila inn til Orkustofnunar niðurstöðum kjarnaborana og leita staðfestingar stofnunarinnar á áætlun um prufudælingar. Orkustofnun er heimilt að krefjast þess að prufudælingar fari fram undir eftirliti Orkustofnunar eða annarra fyrir hönd stofnunarinnar.

Björgun ehf. og Íslenska kalkþörungafélagið ehf. skulu skila til Orkustofnunar áfangaskýrslu um niðurstöður leitar og rannsókna ársins 2009 eigi síðar en 31. desember 2009 og sams konar skýrslu vegna ársins 2010 eigi síðar en 31. desember 2010. Lokaskýrslu með leitar- og rannsóknaniðurstöðum fyrir leyfistímabilið 2009-2011 skal skila til Orkustofnunar eigi síðar en 31. desember 2011. Upplýsingar, sem varðveittar eru af Orkustofnun samkvæmt leyfinu, skulu vera undanþegnar aðgangi almennings samkvæmt upplýsingalögum á gildistíma leyfisins og í 5 ár eftir að honum lýkur.

Leyfið