Skýrslur Orkustofnunar árið 1972


Athugun á neyzluvatni í Gaulverjabæjarhreppi

Athuganir varðandi neysluvatn fyrir Stöðvarfjörð

Athuganir varðandi öflun neysluvatns fyrir Akranes

Austurlandsvirkjanir - Fljótsdalur : skýrsla um jarðfræðiathuganir við Jökulsá í Fljótsdal sumarið 1970

Áætlun um borun holu NLFÍ-3, Hveragerði

Áætlun um borun við Laugarvatn

Borholur 2 og 3 í Svartsengi - afl, efni, útfellingar

Borun eftir heitu vatni við Neðri-Dal í Biskupstungum

Eiginleikar borholuvatns úr G-2 í Hveragerði varða nýtingu vatnsins fyrir húshitun og gróðurhús og mengun Varmár

Geothermal power station : preliminary project report on power station with regard to development at Námafjall or Krafla

Greinargerð um athuganir á útfellingum í aðveituæðum Hitaveitu Reykjahlíðar

Greinargerð um borun í Sogni

Greinargerð um jarðhitarannsóknir í Fellshreppi, Strandasýslu : áætlun um borun við Litla-Fjarðarhorn, Strandasýslu

Greinargerð um jarðhitarannsóknir við Kálfá í Gnúpverjahreppi : áætlun um borun við Kálfá

Héraðsvötn : Eystri- og Vestari- Jökulsá

Hitamælingar í borholum 1971

Hreinsun á borholu við Lindarbrekku í Kelduhverfi

Hugsanleg verkefni við jarðhitaboranir árið 1973

Hvítá í Borgarfirði : botnsskriðsreikningar

Hvítárvirkjanir : Efri Hvítá : lausleg áætlun um nýtingu fallsins í Hvítá frá Bláfelli niður fyrir Haukholt í einni virkjun : framvinduskýrsla

Iceland marine gravity survey (1972) : geodetic surveys for positioning of RAYDIST land stations

Isle Lake Storage Project Plannig report  

Jarðfræði- og jarðhitaathuganir í Vopnafirði sumarið 1972

Jarðgufuaflstöð : frumáætlun um aflstöð með tilliti til virkjunar í Námafjalli eða Kröflu

Jarðhitaleit í Flóa og Ölfusi : borun á Eyrarbakka með Wabco-bor : undirbúningsrannsóknir og áætlun um borun

Jarðhitarannsókn og áætlun um borun við Varmahlíð

Jarðhitarannsóknir á Stardalssvæðinu 1969-1971

Jarðhiti í nágrenni Akureyrar

Jarðhiti í nágrenni Blönduóss

Jarðvegsrannsókn vegna væntanlegra frystihúsabygginga á Fáskrúðsfirði og Djúpavogi

Kinematics and heat flow in a volcanic rift zone, with application to Iceland

Kísiltækni

Kísilútfellingar

Kísilútfellingar í Hitaveitu Reykjahlíðar

Krísuvíkuráætlun 1970-71 : framvinduskýrsla um jarðfræðiathuganir sumarvinnumanna á yfirborði og í borholum árið 1971

Krísuvíkursvæði : áfangaskýrsla

Kynnisferð á vegum Iðnaðarráðuneytisins til upplýsingaöflunar um perlustein

Könnun jarðhitasvæðisins að Reykhólum

Leirmyndanir í Dalasýslu og Þingeyjarsýslum : lokaskýrsla um jarðfræðilega frumrannsókn

Leit að jarðhita í Fljótshlíð, Landeyjum og undir Eyjafjöllum sumarið 1971

Leit að neyzluvatni fyrir Bolungarvík

Leit að neyzluvatni fyrir Ísafjarðarkaupstað

Leit að neyzluvatni fyrir Siglufjarðarkaupstað

Leit að neyzluvatni fyrir Súðavíkurkauptún

Meginraforkukerfi Norðurlands

Mælingar á aðrennsli Tungnaár og Skaftár 1972

Mælingar á eðlisþyngd og poruhluta bergs

Náttúruhamfarir og virkjanir

Neyzluvatnsathuganir fyrir Úlfljótsvatn í Grafningi

Niðurstöður nákvæmnisfallmælinga við Dettifoss 1971 og 1972

Norðlingaalda : geological report

Nýting gosefna : yfirlit um athuganir og tillögur um rannsóknir

Orkuflutningslína, Suðurland - Norðurland : athugun á línuleiðum yfir Sprengisand og Kjöl

Perlusteinsrannsóknir á Íslandi : stutt yfirlit

Precision levelling in the Dettifoss area : during July and August 1971

Raforkuöflun fyrir Vestfirði : samanburður á 5.7 mw virkjun í Mjólká og 2.0+0.4 mw virkjun í Suðurfossá

Rafleiðnimælingar við Egilsstaði og Urriðavatn

Rannsókn á jarðhitalíkum á norðvestanverðu Snæfellsnesi

Rennslismælingar á borholum nr. 1 og 2, Laugarbakka, Miðfirði

Rennslismælingar í Vatnsfellsveitu og kvísl við Miðöldu

Rennslismælingar vegna Langölduveitu 1972

Seepage at Þórisós and Kaldakvísl dam

Skaftárveita : jarðfræðiskýrsla

Skýrsla um Blöndu og Vatnsdalsá

Skýrsla um boranir eftir neyzluvatni fyrir Neskaupstað, Norðfirði

Skýrsla um grasafræðirannsóknir í Þjórsárverum sumarið 1971

Skýrsla um rannsóknir á heiðagæs í Þjórsárverum sumarið 1971

Stórisjór : athugun á stíflugerð á þykkum vikurlögum

Sultartangi : jarðfræðiskýrsla

Tunneling in móberg formations

        Vol. 1

        Vol. 2

        Vol. 3

Um athuganir á nýjum aðferðum við jarðgangagerð

Varðar umsókn um lán vegna borunar fyrir Hitaveitu Ólafsfjarðar : áætlun um borun holu 1 við Ósbrekku í Ólafsfirði

Vatnafræði Þórisvatnssvæðis

Vatnsveita Selfoss : athugun á vatnsöflunarmöguleikum : kostnaðaráætlun um borholu

Yfirborðsrannsókn á jarðhita í Biskupstungnahreppi

Yfirlit um ísaathuganir á efra Þjórsárssvæðinu 1963- 1971

Öflun raforku á Norðurlandi í framtíðinni