Skýrslur Orkustofnunar árið 2001

OS-2001/001     Skaftá við Sveinstind, vhm 166 : Rennslislykill nr. 5

OS-2001/002     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 166 í Skaftá við Sveinstind : Árin 1986-1997

OS-2001/003     Hitaveita RARIK á Siglufirði : vinnslueftirlit 1999-2000

OS-2001/004     Þyngdarmælingar á Hengilssvæði árið 2000

OS-2001/005     Jarðfræði við Jöklu og Lagarfljót : almennt yfirlit

OS-2001/006     Sethjallar sunnan Kárahnjúka : rannsóknir vegna Kárahnjúkavirkjunar

OS-2001/007     Vatnafar á Glámu : 1. Rennslislíkön

OS-2001/008     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 235 í Hvítá í Árnessýslu við Fremstaver : árin 1985-1997

OS-2001/009     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 87 í Hvítá í Árnessýslu, neðan Gullfoss : árin 1965-1997

OS-2001/010     Höfuðborgarsvæði - hola HS-51 : Jarðfræði og jarðlagamælingar

OS-2001/011     Skaftá í Skaftárdal, vhm 70 : rennslislyklar nr. 4, 5 og 6

OS-2001/012     Kárahnjúkavirkjun - Hraunaveita : jarðgrunnskort

OS-2001/013     Samantekt rennslismælinga á vatnasviðum Skaftár, Hverfisfljóts og Eldhraunsvatna

OS-2001/014     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 116 í Svartá í Bárðardal : árin 1965-1997

OS-2001/015     Ársfundur Orkustofnunar 2001

OS-2001/016     Kárahnjúkavirkjun : áhrif á lit Lagarfljóts : niðurstöður tilrauna

OS-2001/017     Kornastærðargreiningar á auraefni Jökulsár á Dal, Jökulsár í Fljótsdal og Lagarfljóts

OS-2001/018     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 70 í Skaftá við Skaftárdal : árin 1967-1997

OS-2001/019     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 50 í Skjálfandafljóti við Goðafoss : árin 1969-1997

OS-2001/020     Samantekt rennslismælinga á vatnasviðum Svartár í Bárðardal og Skjálfandafljóts

OS-2001/021     Skatastaðavirkjun á Hofsafrétt : tilhögun og umhverfi : rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

OS-2001/022     Þjórsárkvíslaver : grunnvatnsmælingar sumarið 2000

OS-2001/023     Botnskriðsmælingar í Jökulsá á Dal við Hjarðarhaga árin 2000 og 2001

OS-2001/024     Sátulón : Rennslislíkan af hlutvatnasviði Markarfljóts

OS-2001/025     Boranir við Haffjarðará 1999

OS-2001/026     Forðafræðistuðlar. Eðliseiginleikar bergsýna : Staða mælinga og úrvinnsla þeirra árið 2000

OS-2001/027     Vinnslueftirlit með vatnstöku Vatnsveitu Suðurnesja árið 2000

OS-2001/028     Olkaria III geothermal power project. Preliminary generating capacity estimate for the Olkaria South-West Field, Kenya, based on a 3-D numerical simulation study   (lokuð skýrsla)

OS-2001/029     Skjálfandafljót : rennslislíkan

OS-2001/030     Norðurorka : eftirlit með jarðhitasvæðum og orkubúskapur veitunnar 2000

OS-2001/031     Í Torfajökli : TEM-viðnámsmælingar

OS-2001/032     Hitaveita Blönduóss : efnaeftirlit með jarðhitavatni árið 2000

OS-2001/033     Mælingaeftirlit 1998-2000 á Nesjavöllum, Kolviðarhóli og Ölkelduhálsi

OS-2001/034     Borun holu ST-16 við Sigtún í Eyjafjarðarsveit

OS-2001/035     Þeistareykir : yfirlit um rannsóknir og rannsóknarkostnað

OS-2001/036     Í Torfajökli : jarðfræði- og jarðhitakort af Torfajökulssvæðinu

                           Skýrslan – heildartexti  - sjá kortin sér hér að neðan

                                Jarðfræðikort af Torfajökulssvæðinu     

                                Jarðhitakort af Torfajökulssvæðinu     

                                Jarðfræðikort - NA-hluti - Brennisteinsalda     

                                Jarðfræðikort - NV-hluti - Reykjadalir     

                                Jarðfræðikort - SA-hluti - Torfajökull     

                                Jarðfræðikort - SV-hluti - Hrafntinnusker  

                                Jarðhitakort - NA-hluti - Brennisteinsalda     

                                Jarðhitakort - NV-hluti - Reykjadalir       

                                Jarðhitakort - SA-hluti - Torfajökull     

                                Jarðhitakort - SV-hluti - Hrafntinnusker     

                                Megineldstöð í Torfajökli - NA hluti     

                               Megineldstöð í Torfajökli - NV hluti     

                               Megineldstöð í Torfajökli - SA hluti     

                               Megineldstöð í Torfajökli - SV hluti     

OS-2001/037     Eftirlit með vinnslu úr holum HR-10 og HR-11 í Hrísey árið 2000

OS-2001/038     Viðnámsmælingar umhverfis Trölladyngju og Núpshlíðarháls, Reykjanesskaga

OS-2001/039     Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 2000

OS-2001/040     Eldsneytisspá 2001-2030

OS-2001/041     Yfirlit rannsókna á jarðhitasvæðinu í Krýsuvík

OS-2001/042     Ferilprófun með kalíumjoðíði í Bjarnarflagi 2000-2001

OS-2001/043     Vænlegar vatnsbólslindir í Holta- og Landsveit og í Rangárvallahreppi

OS-2001/044     Vatnsdalsá, Forsæludal, vhm 45 : rennslislyklar nr. 6 og 7

OS-2001/045     Hjaltadalsá, Viðvíkursveit, vhm 51 : rennslislykill nr. 3

OS-2001/046     Kolka, Sleitustaðir, vhm 52 : rennslislyklar nr. 4 og 5

OS-2001/047     Reykhólar í Reykhólasveit : eftirlit með efnasamsetningu vatns hjá Hitaveitu Reykhóla árið 2000

OS-2001/048     Brennisteinsfjöll : rannsóknir á jarðfræði svæðisins

OS-2001/049     Jökulsá á Fjöllum við Upptyppinga, vhm 162 : rennslislyklar nr. 5-16 

OS-2001/050     Nesjavallaveita : GPS-mælingar á Hengilssvæði í maí og júní 2001

OS-2001/051     Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna : áfangaskýrsla

OS-2001/052     Hellisheiði, hola HE-3. 1. áfangi : borun fyrir öryggisfóðringu í 324 m dýpi

OS-2001/053     Hellisheiði, hola HE-3. 2. áfangi : borun fyrir 9 5/9" vinnslufóðringu frá 324 m í 812 m dýpi

OS-2001/054     Hitaveita Reykdælahrepps : efnasamsetning vatns úr holu LS-02 árið 2000

OS-2001/055     Orkuveita Húsavíkur. : eftirlit með jarðhitavatni árið 2000

OS-2001/056     Vinnsluprófun holu LÞN-10 á Laugalandi á Þelamörk

OS-2001/057     Hellisheiði, hola HE-3. : 3. áfangi: borun vinnsluhluta frá 812 í 1887 m dýpi

OS-2001/058     Hellisheiði, hola HE-4 : 1. áfangi: borun fyrir 13 3/8" öryggisfóðringu í 305 m dýpi

OS-2001/059     Sandá í Þistilfirði, vhm 26 : rennslislyklar nr. 2 og 3

OS-2001/060     Skaftá : rennslislíkan

OS-2001/061     Selá í Vopnafirði, Hróaldsstöðum, vhm 48 : rennslislyklar nr. 3 og 4

OS-2001/062     Niðurstöður viðnámsmælinga í Kröflu

OS-2001/063     Raforkuspá 2001-2025 : endurreikningur á spá frá 1997 út frá nýjum gögnum og breyttum forsendum

OS-2001/064     Náttúrufar á vatnasvæðum í landi Hafnarfjarðar : umhverfisúttekt

OS-2001/065     Hellisheiði, hola HE-4 : 2.áfangi: borun fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu frá 305 m í 789 m dýpi

OS-2001/066     Reykjanes - hola RN-10 : borun og rannsóknir. Lokaskýrsla

OS-2001/067     Ágangur Jökulsár á Fjöllum : nákvæm hæðarkort af söndunum

OS-2001/068     Framburður svifaurs í Skaftá

OS-2001/069     Skaftá, eystri grein, vhm 183 : rennslislyklar nr. 6, 7, 8 og 9

OS-2001/070     Búðafoss - Núpur : skýringar með jarðfræðikorti

OS-2001/071     Vatnafar á Glámu : 2. Hlutvatnasvið

OS-2001/072     Forn lón að Fjallabaki

OS-2001/073     Samantekt efnagreininga á vatnasviðum Skaftár, Hverfisfljóts og Eldhraunsvatna

OS-2001/074     Jökulfall, Gýgjarfoss, vhm237, V237 : rennslislykill nr. 2

OS-2001/075     Vatnafar við Neðri-Þjórsá : athuganir vegna virkjunarhugmynda

OS-2001/076     Hitaveita RARIK á Siglufirði : vinnslueftirlit 2000-2001

OS-2001/077     Vaðlaheiði : jarðfræðikort og þversnið á jarðgangaleið

OS-2001/078     Mælingar á rennsli og svifaur í Jökulsá á Dal árið 2000

OS-2001/079     Hitaveita Skagafjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 2000

OS-2001/080     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 237 í Jökulfalli hjá Kerlingarfjöllum : árin 1986-1995

OS-2001/081     Hellisheiði, hola HE-4 : 3. áfangi : borun vinnsluhluta frá 789 m í 2008 m dýpi

OS-2001/082     Hitaveita Suðurnesja - Vatnsveita Suðurnesja : grunnvatnsmælingar vatnsárið 2000/2001

OS-2001/083     Markarfljót við Emstrubrú, vhm 218 : rennslislyklar nr. 6, 7 og 8

OS-2001/084     Samantekt rennslismælinga á vatnasviði Jökulsár á Fjöllum, ofan Hljóðakletta

OS-2001/085     Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 2000-2001

OS-2001/086     Hverfisfljót, brú, vhm 71 : rennslislyklar nr. 6 og 7

OS-2001/087     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 57 í Hvítá í Árnessýslu, Hvítárvatnsbrú : árin 1959-1997

OS-2001/088     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 71 í Hverfisfljóti : árin 1981-1997

OS-2001/089     Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 218 í Markarfljóti við Emstrubrú : árin 1982-1997

OS-2001/090     Hvítá, Hvítárvatnsbrú, vhm 57 : rennslislyklar nr. 3-15

OS-2001/091     Jarðhiti við Hengil og á Hellisheiði : niðurstöður viðnámsmælinga

OS-2001/092     Vatnafar á Ófeigsfjarðarheiði og Langadalsströnd. : rennslislíkön og hlutvatnasvið

OS-2001/093     Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 2000