Skýrslur Orkustofnunar árið 1975

JARÐHITADEILD                   

OS-JHD-7501    Þeistareykir : áfangaskýrsla um yfirborðsrannsóknir jarðhitasvæðisins

OS-JHD-7502    Yfirborðsrannsóknir á jarðhita á Blesastöðum og Ólafsvöllum á Skeiðum

OS-JHD-7503    Jarðhitaathugun í Súgandafirði 1974

OS-JHD-7504    - kom ekki út -

OS-JHD-7505    Espigreining

OS-JHD-7506    Krafla : skýrsla um niðurstöður rannsóknaborana 1974

OS-JHD-7507    Borholumælingar við Dalvík 1974

OS-JHD-7508    Framvinduskýrsla um borholur MG-12 til MG-26 í Mosfellssveit

OS-JHD-7509    Electrical resistivity of layer 3 in the Icelandic crust

OS-JHD-7510    Athugun á viðnámi vatns eftir landshlutum

OS-JHD-7511    Mineralgreiningar á svarfi úr borholum nr. 14-22 á Reykjum í Mosfellssveit

OS-JHD-7512    Hitamælingar í jarðvegi í Reykholti, Borgarfirði

OS-JHD-7513    Setmælingar : lýsing tækja og aðferðir, frumniðurstöður setkönnunar í Faxaflóa

OS-JHD-7514    Afl og ending Hengilssvæðisins

OS-JHD-7515    Borholur í Ölfusdal : afl og hugsanleg nýting

OS-JHD-7516    Geothermal energy in Iceland : utilization and environmental problems : an article prepared for NATUROPA

OS-JHD-7517    Áætlun um lokaáfanga í forrannsókn á jarðhita í Eyjafirði, Fnjóskadal og Ljósavatnsskarði með tilliti til hitaveitu á Akureyri

OS-JHD-7518    Hitaveita Reykjahlíðar : vandamál útfellinga : tillaga til úrbóta : kostnaðaráætlun

OS-JHD-7519    Rafleiðnimælingar við Þorlákshöfn

OS-JHD-7520    Rafleiðnimælingar við Austurkot í Flóa

OS-JHD-7521    Jarðhitaleit í Víðinesi, Kjalarneshreppi

OS-JHD-7522    Hitamælingar í borholum 1973

OS-JHD-7523    Jarðhitaathugun á Tálknafirði haustið 1974

OS-JHD-7524    Hitastigshækkun lokaðrar borholu eftir mismunandi skolunartíma

OS-JHD-7525    Geophysical methods in geothermal exploration

OS-JHD-7526    Geothermal energy developments in Iceland 1970-1974

OS-JHD-7527    Exploitation of saline high-temperature water for space heating

OS-JHD-7528    Systematic exploration of the Krísuvík high-temperature Area, Reykjanes Peninsula, Iceland

OS-JHD-7529    A Comparative study of hot-water chemistry and bedrock resistivity in the southern lowlands of Iceland

OS-JHD-7530    A hydrological model for the flow of thermal water in SW-Iceland with a special reference to the Reykir and Reykjavík thermal areas

OS-JHD-7531    Lithology and structure of geothermal reservoir rocks in Iceland

OS-JHD-7532    Use of injection packer for hydrothermal drillhole stimulation in Iceland

OS-JHD-7533    Hydrothermal alteration of basaltic rocks in Icelandic geothermal areas

OS-JHD-7534    Rapid scaling of silica in two district heating systems

OS-JHD-7535    The redevelopment of the Reykir hydrothermal system in SW Iceland

OS-JHD-7536    Áætlun um borun fimm vinnsluhola við Kröflu 1975 : endurnýjuð áætlun frá 16.01.75

OS-JHD-7537    Segulmælingar við Stóru-Tjarnir Ljósavatnshreppi

OS-JHD-7538    Deep crustal drilling in Iceland

OS-JHD-7539    Hlíðardalsskóli, hola II : borsaga, jarðlög og athugun á ummyndun

OS-JHD-7540    Borun eftir heitu vatni að Neðra-Dal í Biskupstungum : tillögur um dýpkun holunnar

OS-JHD-7541    Rannsókn á jarðhitasvæðinu í Svartsengi

OS-JHD-7542    Jarðlög og ummyndun í borholum 1 og 2 í Kröflu

OS-JHD-7543    Icelandic national report for the geodynamics project 1971-1975

OS-JHD-7544    Yfirborðsrannsókn á jarðhita í Grímsnesi

OS-JHD-7545    Staðsetning holu 3 við Urriðavatn, Fellahreppi

OS-JHD-7546    Hitamælingar í borholum 1974

OS-JHD-7547    Jarðhitaleit í nágrenni Borðeyrar 1974

OS-JHD-7548    Viðnámsmælingar í Vestur-Landeyjum sumarið 1974

OS-JHD-7549    Viðnámsmælingar í nágrenni Hellu sumarið 1975

OS-JHD-7550    Greinargerð með uppdráttum af jarðhitasvæðinu í Svartsengi, athafnasvæði fyrir heitavatnsboranir og vinnslusvæði fyrir ferskt vatn

OS-JHD-7551    Leirá : hola 4

OS-JHD-7552    Leiðbeiningar um söfnun vatns- og gassýna

OS-JHD-7553    Frumathugun á jarðhitalíkum í nágrenni Skíðaskólans í Kerlingarfjöllum

OS-JHD-7554    Krísuvíkursvæði : heildarskýrsla um rannsókn jarðhitans

OS-JHD-7555    Jarðhiti og boranir á Vesturlandi

OS-JHD-7556    Kröfluveita : skýrsla um forhönnun aðveitu Kröfluvirkjunar

OS-JHD-7557    Jarðhiti í nágrenni Akureyrar

OS-JHD-7558    Krafla : niðurstaða vinnsluborana 1975 : horfur um gufuöflun

    

JARÐKÖNNUNARDEILD                    

OS-JKD-7501    Athugun á neysluvatni fyrir Raufarhöfn

OS-JKD-7502    Samantekt á rannsóknum og borunum eftir vatni til neyslu og iðnaðar fram til 1973

OS-JKD-7503    Búðardalur, Laxárdal : neysluvatnsrannsókn

OS-JKD-7504    Laxnesdý, Mosfellssveit : dæling úr holu 4

OS-JKD-7505    Grundartangi, Hvalfjörður : water supply investigation

OS-JKD-7506    Tillögur að efnistöku úr Seleyri

OS-JKD-7507    Neysluvatnsrannsókn fyrir Dalvík

OS-JKD-7508    Neysluvatnsrannsókn fyrir Ólafsfjörð

OS-JKD-7509    Neysluvatnsrannsókn fyrir Grenivík

OS-JKD-7510    Neysluvatnsrannsókn fyrir Vopnafjörð

OS-JKD-7511    Seleyri við Borgarfjörð

       

RAFORKUDEILD          

OS-ROD-7501   Villinganesvirkjun : jarðfræðiyfirlit

OS-ROD-7502   Hrauneyjafoss : seismic survey in Thoristungur 1974

OS-ROD-7503   Botnskrið í Borgarfirði : áfangaskýrsla

OS-ROD-7504   Sigalda hydroelectric project : quarrying for asphalt aggregate for the main dam

OS-ROD-7505   Jökulsá á Fjöllum, Jökulsá á Brú, Jökulsá í Fljótsdal : virkjunarathuganir 1967-1974

OS-ROD-7506   Vatnsdalsá, Blanda, Héraðsvötn : virkjunarathuganir 1967-1974

OS-ROD-7507   Skjálfandafljót : virkjunarathuganir 1970-1974

OS-ROD-7508   Héraðsvötn : virkjun við Villinganes 32 MW : frumáætlun

OS-ROD-7509   Suður-Fossá á Rauðasandi : jarðfræðiskýrsla

OS-ROD-7510   Report on HVDC transmission

OS-ROD-7511   - sjá - OS-SFS-7504

OS-ROD-7512   - sjá - OS-SFS-7505

OS-ROD-7513   - sjá - OS-SFS-7506

OS-ROD-7514   The opening of tectonic fractures at the Langalda dam

OS-ROD-7515   Hrauneyjafoss 1974 : additional drilling and geological work

OS-ROD-7516   Grundartangi, Hvalfjörður : geological investigations of the industrial plant site

OS-ROD-7517   Blönduvirkjun : landmælingar vegna jarðfræðirannsókna 1974

OS-ROD-7518   Elliðavatnsstífla : framvinduskýrsla

OS-ROD-7519   Stöðuvötn : dýptarkort stöðuvatna í landfræðilegri röð frá Hvalfirði sólarsinnis um landið

OS-ROD-7520   Auðkúluheiði : frumathuganir á vötnum og forsendur frekari rannsókna

OS-ROD-7521   Virkjun Blöndu : I : frumáætlun um 135 mw virkjun

OS-ROD-7522   Virkjun Héraðsvatna : 1 : frumáætlun um 32 MW virkjun við Villinganes

OS-ROD-7523   Dettifoss hydroelectric project : volume I : main report

OS-ROD-7524   Virkjun Blöndu : skýrsla samin fyrir Orkustofnun / Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen. 2 : samanburðaráætlanir

OS-ROD-7525   Elliðavatnsstífla

OS-ROD-7526   Dettifossvirkjun : jarðfræðiskýrsla

OS-ROD-7527   Grundartangi : geophysical surveys

OS-ROD-7528   Jökulsá á Fjöllum : I : Hólsfjallavirkjun : drög að áætlun

OS-ROD-7529   Skaftá - Hverfisfljót : vettvangsathuganir 1975

OS-ROD-7530   Jarðgöng í Þýskalandi og Sviss : skoðuð í maí 1975

OS-ROD-7531   Vestfirðir : könnun á virkjunarmöguleikum

OS-ROD-7532   Virkjun við Dettifoss : II. hefti : viðaukar

OS-ROD-7533   Bessastaðaárvirkjun : byggingarefnisleit í okt. 1975

OS-ROD-7534   Drög að raforkuspá 1973-1990

OS-ROD-7535   Suður-Fossá á Rauðasandi : virkjunaráætlun : frum- og hagkvæmnisathugun

OS-ROD-7536   Virkjun Bessastaðaár : úrvinnsla efnisrannsókna

OS-ROD-7537   Athugun á orkuflutningi frá bráðabirgðavirkjun við Kröflu að Laxárvirkjun

OS-ROD-7538   Austurlandsvirkjun : yfirlit yfir virkjunarathuganir á vatnasviðum Jökulsár á Fjöllum, Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

OS-ROD-7539   Sultartangi hydroelectric project : geological report

OS-ROD-7540   Lega og hæð stöðva í línustæði milli Djúpavogs og Grímsárvirkjunar                  

    

STRAUMFRÆÐISTÖР        

OS-SFS-7501   Ársskýrsla 1974

OS-SFS-7502   Preliminary report on wave pump : the Palmas Del Mar Marina

OS-SFS-7503   Skýrsla um kynnisför til Vassdrags- og Havnelaboratoriet Þrándheimi

OS-SFS-7504   Wave pump model study : Palmas del Mar Marina Puerto Rico : report

OS-SFS-7505   Haukadalsá : líkantilraunir

OS-SFS-7506   Hreinsun á svartolíu

                      

AÐRAR SKÝRSLUR            

Atriði varðandi stofnun Norðurlandsvirkjunar

The Energy act of 1967 with amendments

Framvinduskýrsla : júní 1973 - maí 1975

Greinargerð um virkjun Blöndu, lögð fram á fundi á Blönduósi hinn 25. apríl 1975

Jökulsá á Fjöllum : virkjun við Dettifoss : ísaspá

Kort af Suðurfossá

Kröfluveita : skýrsla um meðferð affallsvatns frá Kröfluvirkjun

Norðurlína : lega og hæð stöðva í línustæði (breytingar)

Preliminary design report for Krafla geothermal power plant. Vol 1

Raforkukerfi Íslands í framtíðinni : erindi flutt á miðsvetrarfundi SÍR 1975

Samanburður á hagkvæmni orkugjafa til húshitunar

Samantekt á greiningum á útfellingum í rörum frá Hitaveitu Hveragerðis

Sjálfvirk veðurathugunarstöð

Skýrsla um nokkrar athuganir á vegum NUR varðandi endurskipulagningu raforkuvinnslu 

Um hámarksvindhraða og ísingarhættu á háspennulínuleið Akureyri-Krafla-Fljótsdalshérað